fbpx

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.akademiafutbol.pl
prowadzony jest przez :
Damian Nowakowski
ul. Lotników 7/42
88-190 Barcin
działalność prowadzona na podstawie wpisu do CEDIG:
NIP: 562-176-20-51
Regon : 340667258
Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem
korespondencyjnym :

 • Damian Nowakowski ul. Lotników 7/42, 88-190 Barcin,
 • telefonicznie pod nr telefonu : 570-230-170 ( opłata jak za zwykłe połączenie
  telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient )
 • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : akademia@akademiafutbol.pl
  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TEAMSPORTS.PL
  SPIS TREŚCI:
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. REKLAMACJA PRODUKTU
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
  ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 11. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  Sklep Internetowy www.akademiafutbol.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie
  może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.
  Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o
  Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o
  Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na
  celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na
  mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości
  należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności
  postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te
  przepisy i należy je stosować.
 12. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
  przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie
  Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do
  przedsiębiorców.
  1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją
  postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane
  są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności
  opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest
  dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do
  wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
  1.3. Definicje:
  1.3.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
  ustawowo wolnych od pracy.
  1.3.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
  umożliwiający utworzenie Konta.
  1.3.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz
  dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
  poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków
  Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  1.3.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
  fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna;
  albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa
  przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze
  Sprzedawcą.
  1.3.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.
  1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  1.3.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i
  hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym
  Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
  1.3.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca
  przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1.3.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.3.9. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
  internetowym : www.akademiafutbol.pl .
  1.4.10. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Damian Nowakowski z siedzibą
  w Barcin (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Lotników 7/42, 88-190 Barcin); wpisana
  do CEDIG; NIP: 562-176-20-51; REGON: 340667258, adres poczty
  elektronicznej: akademia@akademiafutbol.pl.
  1.4.11. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta
  między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
  Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.13. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności
  prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące
  także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2)
  osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
  której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z
  Usługi Elektronicznej.
  1.4.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja
  2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  1.4.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze
  Sprzedawcą.
 13. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz
  Formularz Zamówienia.
  2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych
  kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola
  „Zarejestruj” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link
  potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W
  Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących
  danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer
  domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer
  telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących
  konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy.
  2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas
  nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny,
  usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  akademia@akademiafutbol.pl lub też pisemnie na adres: ul. Lotników 7/42, 88-190
  Barcin.
  2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z
  momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w
  Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta
  łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2)
  kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola
  „Tak, kupuję” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji
  wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami
  oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu
  Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących
  Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod
  pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego
  oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i
  sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących
  konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz
  ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
  pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za
  jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
  którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie
  multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3)
  przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w
  wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i
  wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
  (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz
  obsługi Javascript.
  2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób
  zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr
  osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób
  trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
  faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
  bezprawnym.
  2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez
  Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego
  (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6
  Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
  2.4.2. pisemnie na adres: ul. Lotników 7/42, 88-190 Barcin;
  2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  akademia@akademiafutbol.pl .
  2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i
  okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty
  wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych
  składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez
  Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie
  wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
  reklamacji.
  2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie
  później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 14. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
  uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w
  Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
  polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego
  przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
  dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić
  wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach
  Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
  przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą
  Formularza Zamówienia
  3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po
  uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt.
  2.1.2 Regulaminu.
  3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie
  oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
  Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia
  Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie
  zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości
  e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
  Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie
  Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w
  pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i
  zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 15. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
  Sprzedaży:
  4.1.1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4.1.2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu
  tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu
  Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie
  internetowej www.tpay.com .
  4.1.3.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
  przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu tpay.com.
  Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  4.1.3.1.1. Tpay.com – Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6
  61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357, Kapitał
  zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości.
  4.2. Termin płatności:
  4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych
  albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie
  3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 16. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  5.1. Dostawa Produktu dostępna jest w Polsce oraz na terytorium krajów Unii
  Europejskiej : Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania,
  Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja,
  Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy.
  Kupujący dokonuje wyboru kraju dostawy w Koszyku w trakcie składania zamówienia.
  5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
  inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
  pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce
  informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym
  także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru
  Produktu:
  5.3.1. Przesyłka online.
  5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 9 Dni Roboczych, chyba że w opisie
  danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W
  przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy
  podany termin, który jednak nie może przekroczyć 9 Dni Roboczych. Początek biegu
  terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  5.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku
  rozliczeniowego Sprzedawcy.
 17. REKLAMACJA PRODUKTU
  6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli
  sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie
  obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w
  szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do
  dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec
  Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z
  działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową
  Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w
  szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze
  zm.).
  6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe
  informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz
  uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce
  informacyjnej dotyczącej reklamacji.
  6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  6.3.1. pisemnie na adres: ul. Lotników 7/42, 88-190 Barcin;
  6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  adres: akademia@akademiafutbol.pl;
  6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
  dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)
  żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
  oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych
  kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
  przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia
  i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu
  reklamacji.
  6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w
  terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem
  zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny,
  określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do
  tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za
  uzasadnione.
 18. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA
  ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
  konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
  roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej
  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod
  adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  7.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt
  kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny:
  Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi
  udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego
  rozwiązywania sporów konsumenckich.
  7.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek
  o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej
  informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego
  rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji
  na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności
  gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika
  konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
  konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl
  oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze,
  w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  7.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma
  internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi
  interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla
  konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub
  umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod
  adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i
  Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 19. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni
  kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z
  wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu
  wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od
  umowy może zostać złożone na przykład:
  8.1.1. pisemnie na adres: ul. Lotników 7/42, 88-190 Barcin;
  8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na
  adres: akademia@akademiafutbol.pl;
  8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2
  do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu
  oraz na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej odstąpienia od umowy.
  Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany
  do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w
  posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
  przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są
  dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
  Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
  czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
  niezawartą.
  8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,
  zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
  Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
  konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w
  Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego
  samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie
  zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może
  wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania
  Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w
  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub
  przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca
  zaproponował, że sam odbierze Produkt.
  Jeżeli Konsument otrzymał prezent do Produktu, co do którego odstępuje od Umowy
  Sprzedaży, jest obowiązany zwrócić ten prezent razem z Produktem
  Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument
  może zwrócić Produkt na adres: ul. ul. Lotników 7/42, 88-190 Barcin.
  8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące
  wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
  charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które
  obowiązany jest ponieść konsument:
  8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły
  sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
  zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne
  żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania,
  ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę
  zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z
  uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub
  wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa
  spełnionego świadczenia.
  8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do umów:
  (1) o świadczenie usług jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
  Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy;
  (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
  według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
  potrzeb;
  (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym
  opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
  dostarczeniu;
  (5) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  (6) gdy przedmiot świadczenia jest wykonany według szczególnej specyfikacji
  Konsumenta i dotyczy w szczególności spersonalizowania Produktu, poprzez wykonanie
  na nim przez Sprzedawcę nadruku lub naszycia według indywidualnego życzenia
  Konsumenta.
 20. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
  Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
  9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z
  Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
  zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania
  przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w
  stosunku do Sprzedawcy.
  9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo
  ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w
  całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz
  faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta
  nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz
  niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim
  wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu
  powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w
  przewozie przesyłki.
  9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie
  będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty
  przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
  uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
  ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu
  rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może
  wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
  natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy
  stosownego oświadczenia.
  9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta
  nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona –
  zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w
  sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży,
  nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca
  ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego
  konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie
  ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do
  Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
  9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a
  Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu
  ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 21. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  10.1 Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób będą
  wykorzystywane dane osobowe, jest Damian Nowakowski z siedzibą w
  Barcin przy ul. ul. Lotników 7/42, będąca właścicielem sklepu internetowego pod
  adresem www.akademiafutbol.pl ;
  10.2 Damian Nowakowski przetwarza dane osobowe w zgodzie z
  obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca
  2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ;
  10.3 Damian Nowakowski z ograniczoną odpowiedzialnością gwarantuje
  spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  : prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania,
  prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  osobowych;
  10.4 Szczegółowe informacje o sposobie, w jaki dane osobowe są gromadzone,
  przetwarzane i zabezpieczane przez Damian Nowakowski znajdują się pod
  adresem : https://akademia@akademiafutbol.pl/polityka-prywatnosci.html
 22. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
  11.2. Zmiana Regulaminu:
  11.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z
  ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw
 • w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego
  Regulaminu.
  11.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o
  charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony
  regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art.
  384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo
  powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych
  od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała
  wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca
  będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  11.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym
  charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w
  żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących
  konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany
  Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz
  zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu
  cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
  (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia
  2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych
  praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
  niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o
  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z
  dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży
  zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy
  ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.);
  oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
  Wzór formularza odstąpienia od umowy
  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
  – Adresat:
  Damian Nowakowski
  ul. Lotników 7/42,
  88-190 Barcin
  www.akademiafutbol.pl
  akademia@akademiafutbol.pl
  – Ja/My() niniejszym informuję/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy
  sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o
  dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
  – Data zawarcia umowy()/odbioru()
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  – Adres konsumenta(-ów)
  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  – Data
  (*) Niepotrzebne skreślić.

Shopping cart

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Continue Shopping